Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Bruikleenovereenkomst 2

Bruikleenovereenkomst voor personeel

Handige juridische tool

Voorkom misbruik van kleding

Bij Telva zijn we ons ervan bewust dat de aankoop van werkkleding voor jouw werknemers risico's met zich mee kan brengen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je werknemers de bedrijfskleding op een ander moment dragen dan tijdens werkzaamheden, of dat de wasvoorschriften niet gevolgd worden. Wij vinden het belangrijk dat de kleding zo lang mogelijk mee gaat en zonder risico's. Daarom vind je hier een downloadbaar voorbeeld van een bruikleenovereenkomst!

Bedrijfskleding/werkschoenen/PBM’s

Bruikleenovereenkomst

De ondergetekenden:

 1. [naam werkgever], gevestigd te [adres], hierna te noemen ‘de werkgever’; en
 2. [naam werknemer], geboren op [datum], wonende te [adres], hierna te noemen ‘de werknemer’;

Verklaren de navolgende bruikleenovereenkomst voor bedrijfkleding/werkschoenen/PBM’s te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Bruikleen

De werkgever geeft aan de werknemer in bruikleen, en tegelijkertijd aanvaard de werknemer in bruikleen: (opsomming van de goederen geven)

hierna gezamenlijk te noemen ‘de goederen;

Artikel 2. Uitoefening werkzaamheden en eigendom

 1. De goederen worden alleen verstrekt voor van de uitoefening van de werkzaamheden, zoals nader omschreven in de arbeidsovereenkomst die de werkgever en de werknemer hebben gesloten;
 2. De goederen – en ook de zaken die ter vervanging en uitbreiding van de goederen aan de werknemer zijn verstrekt - zijn en blijven te allen tijde eigendom van de werkgever en worden aan de werknemer uitsluitend in bruikleen verstrekt;

Artikel 3. Rechten en plichten van werknemer

 1. De werknemer verklaart de goederen in goede staat te hebben ontvangen en zal als een goed huisvader voor de goederen zorg dragen.
 2. De werknemer zal de goederen volgens de voorgeschreven wasvoorschriften wassen.
 3. De werknemer zal de goederen niet aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 4. Privégebruik van de goederen door werknemer

Het is de werknemer slechts toegestaan de goederen te gebruiken bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1. Privégebruik van de goederen is niet toegestaan.

Artikel 5. Termijn van gebruik goederen, beëindiging dienstverband en functieverandering

 1. De werknemer dient de goederen binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het dienstverband volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren aan de werkgever te retourneren.
 2. Bij ziekte, bij op-non-actiefstelling en/of bij functieverandering dient de werknemer de goederen op het eerste verzoek van de werkgever volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren aan de werkgever te retourneren.
 3. Indien de werknemer de verplichting om de in bruikleen gegeven goederen tijdig, volledig, in goede staat en voorzien van alle toebehoren in te leveren niet nakomt, is de werknemer per dag en per bedrijfseigendom dat niet tijdig, volledig en correct is ingeleverd een boete van EUR [bedrag] verschuldigd aan de werkgever, onverminderd het recht van de werkgever om andere maatregelen te nemen en onverminderd de overige aan werkgever toekomende vorderingen. De boete zal zijn verschuldigd door het enkele feit der overtreding, maar laat onverminderd het recht van de werkgever om naleving van het verbod te vorderen en laat onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding. Met het bepaalde in deze bepaling wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en lid 5 BW.

Artikel 6. Diefstal en beschadiging

 1. De werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de goederen.
 2. In geval van schade, diefstal of verlies van de goederen is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur aan de werkgever te melden.
 3. Als de beschadiging, diefstal of het verlies van de goederen het gevolg is van onzorgvuldig, nalatig of roekeloos handelen door de werknemer, dan is hij jegens de werkgever aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade. De werkgever is gerechtigd deze schade in te houden op het loon van de werknemer.

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.
 2. Als verstrekker van bovengenoemde goederen is de werkgever te allen tijde gerechtigd de bruikleen in te trekken zonder dat daartoe opgave van redenen noodzakelijk is.

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend, [plaats] en [datum]